Text Legal

  • El contingut del web de CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET, té per objecte informar de les activitats, productes i serveis de CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET, la oferta i prestació dels mateixos d’acord amb els termes i condicions i facilitar la operativa dels clients.
  • CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET és titular dels drets de propietat intel·lectual, o disposa dels permisos necessaris per a utilitzar-los, de imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o element d’aquest web i, per tant queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’aquests elements.
  • CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET no acceptarà cap responsabilitat que es pugui derivar d’una mala utilització dels continguts del web i es reserva el dret d’actualitzar-los quan ho cregui oportú, d’eliminar-los o d’impedir-hi l’accés, de manera provisional o definitiva.
  • CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET no es responsabilitza de la informació continguda en altres webs a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços (links) o cercadors del web de CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET. La presència d’enllaços (links) en el web de CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET té una finalitat merament informativa i, en cap cas són suggerències, invitacions o recomanacions dels mateixos.
  • Els productes i serveis que CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET ofereix en aquest web, poden ser sol·licitats i/o contractats on-line pels clients, mitjançant la utilització d’un sistema de claus d’accés i codis que l’empresa els facilitarà perquè s’identifiquin de manera inequívoca.
  • CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris i el tractament automatitzat d’aquestes, d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clàusula de Protecció de Dades i la Política de Privacitat.

Clàusula de Protecció de Dades

  • CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, d’acord amb la LO 15/1999, el client i/o usuari queda informat i consent la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats de l’Empresa i el tractament automatitzat d’aquests, com també dels fitxers als quals l’Empresa tingui accés com a resultat de la navegació del client i/o usuari per aquest web amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials, comercialitzar productes, mantenir la relació contractual i de gestió per adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil i realitzar, si cal, models valoratius, sempre amb la garantia del dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris de les dades seran els serveis comercials i tècnics de CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET. El client i/o usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per al contracte, i a que aquestes siguin utilitzades per a una finalitat que no sigui el manteniment de la relació contractual. Les respostes relatives a qüestions que se li plantegin al client i que siguin al marge del contracte seran facultatives.
  • El client i/o usuari queda també informat de la possibilitat de fer ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb els termes que estableix la legislació vigent, per això pot utilitzar qualsevol dels canals de comunicació de CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET, ja sigui el servei telefònic d’atenció al client +34 932096101, les adreces electròniques info@tinto-re.com o bé el mitjà de comunicació que utilitzi habitualment. El departament responsable del fitxer automatitzat és el Departament d’Administració de CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET (C./ Copérnic 44, baixos), on el client i/o usuari també s’hi pot dirigir per escrit, en cas de considerar-ho necessari.
  • El client i/o usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament, per a les finalitats a què fa referència el paràgraf primer, i a d’altres entitats del Grup CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET. El client i/o usuari accepta també que CELLER TINTORÉ DE VIMBODI I POBLET o les societats abans referides els enviïn informació sobre béns o serveis que aquestes comercialitzin. L’acceptació del client i/o usuari per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter irrevocable, sense efectes retroactius, de conformitat amb el que estableixen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.